افزایش وام مسکن متأهلی در نیم سال دوم 1403-1402

یکشنبه، 20 خرداد 1403

وام مسکن متأهلی تا 200 میلیون تومان در شهر تهران برای نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 افزایش یافته است.

در راستاي اجراي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و افزایش چتر حمایتی از دانشجویان متأهل براي تهیه مسـکن،  مبالغ وام ودیعه مسکن متأهلی به شـرح زیر از نیمسال دوم سال تحصـیلی 1403- 1402 مجددا افزایش یافته است.

شهر / جمعیت مبلغ وام (میلیون تومان)
شهرهاي با جمعیت 500 هزار نفر و کمتر 100
شهرهاي با جمعیت بیشاز 500 هزار نفر 150
کلان شهر تهران 200

دانشـجویان متقاضـی واجد شـرایط مطابق آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجویی، می توانند نسبت به ارائه مستندات و تأمین ضمانت از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس refah.swf.ir اقدام نمایند.

دانشجویانی که در بازه زمانی 1403/02/01 تا 1403/02/15 برای ودیعه مسکن 120 میلیون تومانی اقدام کرده اند می توانند با مراجعه به خانم رضایی (66165010) نسبت به درخواست و ارائه مستندات برای دریافت مابه التفاوت وام مسکن اقدام نمایند.