اجرای طرح امانت دوچرخه به دانشجویان خوابگاهی

سه‌شنبه، 28 دي 1395

به منظور رفاه حال دانشجویان ساکن خوابگاه و فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، تعدادی دوچرخه به دانشجویان متقاضی به صورت امانی اجاره داده خواهد شد.

به اطلاع می رساند به منظور رفاه حال دانشجویان ساکن خوابگاه و فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، تعدادی دوچرخه به دانشجویان متقاضی به صورت امانی اجاره داده خواهد شد.

بدین منظور از دانشجویان متقاضی دعوت می شود برای تحویل در روزهای زوج از تاریخ 04/11/95 به دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.