آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری در سال 96

شنبه، 13 خرداد 1396

دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی می توانند از تاریخ 96/03/13 تا 96/04/12 جهت ارائه درخواست وام و تکمیل فرم های مربوطه به دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی می توانند از تاریخ 96/03/13 تا 96/04/12 جهت ارائه درخواست وام و تکمیل فرم های مربوطه به دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش قوانین و مقررات سامانه مراجعه فرمایید.