طرح امانت دوچرخه به دانشجویان خوابگاهی

دوشنبه، 7 شهريور 1401

به منظور رفاه حال دانشجویان ساکن خوابگاه و فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، تعدادی دوچرخه به دانشجویان متقاضی به صورت امانی اجاره داده می شود.

به اطلاع می رساند به منظور رفاه حال دانشجویان ساکن خوابگاه و فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، تعدادی دوچرخه به دانشجویان متقاضی به صورت امانی اجاره داده می شود.

بدین منظور از دانشجویان متقاضی دعوت می شود برای تحویل از ساعت 11 تا 12 ایام هفته به دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی -آقای نورمحمدی- مراجعه نمایند.