مزایده واگذاری تعدادی از غرفه‌های رفاهی و غذايی

چهارشنبه، 19 تير 1398

مزایده واگذاری تعدادی از غرفه‌ها مستقر در مرکز خدمات رفاهی و خوابگاه‌ها دانشجویی دانشگاه

آگهی مزایده واگذاری تعدادی از غرفه‌ها مستقر در مرکز خدمات رفاهی و خوابگاه‌ها دانشجویی دانشگاه