تحویل دوچرخه به دانشجویان خوابگاهی

یکشنبه، 1 خرداد 1401

به منظور رفاه حال دانشجویان ساکن خوابگاه و فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، تعدادی دوچرخه به دانشجویان متقاضی به صورت امانی اجاره داده خواهد شد.

به اطلاع می رساند به منظور رفاه حال دانشجویان ساکن خوابگاه و فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، تعدادی دوچرخه به دانشجویان متقاضی به صورت امانی اجاره داده خواهد شد.

بدین منظور از دانشجویان متقاضی دعوت می شود برای تحویل در روزهای اداری از ساعت 11 تا 12 به دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی -آقای نورمحمدی- مراجعه نمایند.