غرفه های خدمات رفاهی خوابگاه شهید احمدی روشن

موضوع: اتوشویی
نام بهره بردار: مهدی طهماسبی
ساعت فعالیت: 20-9 
شماره تماس: 66162513


موضوع: آرایشگاه
نام بهره بردار: امیر قسمتی / حبیب اله عسگری
ساعت فعالیت: 22-17 
شماره تماس: 66162529


موضوع: چاپ و تکثیر و فروش لوازم جانبی کامپیوتر 
نام بهره بردار: نوید شفیع آبادی
ساعت فعالیت: 22-17 
شماره تماس: 6616....