غرفه های خدمات رفاهی خوابگاه طرشت 2

موضوع: خیاطی، اتو و لباس شویی
نام بهره بردار: خانم باقری
ساعت فعالیت: 19-9 
شماره تماس: 66162095


موضوع: آرایشگاه
نام بهره بردار: خانم اصفهانی
ساعت فعالیت: 20-15
شماره تماس: 66162075


موضوع: چاپ و تکثیر و فروش لوازم جانبی کامپیوتر 
نام بهره بردار: خانم آذر
ساعت فعالیت: 22-17 
شماره تماس: 66162194