غرفه های خدمات رفاهی خوابگاه های شهید شوریده و مصلی نژاد

خوابگاه شهید شوریده

موضوع: آرایشگاه
نام بهره بردار: خانم میزانی
ساعت فعالیت: 20-15 
شماره تماس: 66067444 داخلی 29


خوابگاه مصلی نژاد

موضوع: آرایشگاه
نام بهره بردار: حبیب اله عسگری
ساعت فعالیت: 14-10
شماره تماس: 66163690