نحوه ثبت درخواست وام ویژه دکتری برای دوره های پاييز و زمستان98

چهارشنبه، 27 شهريور 1398

به اطلاع می رساند متقاضيان وام ویژه دکتری برای دوره های پاييز و زمستان 98 می توانند تا تاریخ 98/09/27 با مراجعه به دفتر خدمات دانشجویی، طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی -سرکار خانم طيبی- نسبت به درخواست وام و تحویل فرم های تکميل شده مربوطه اقدام نمایند.

به اطلاع می رساند متقاضيان وام ویژه دکتری برای دوره های پاييز و زمستان 98 می توانند تا تاریخ 98/09/27 با مراجعه به دفتر خدمات دانشجویی، طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی -سرکار خانم طيبی- نسبت به درخواست وام و تحویل فرم های تکميل شده مربوطه اقدام نمایند.
همچنين دانشجویانی که در بانك توسعه تعاون تشکيل پرونده داده و حداقل یك بار از آن بانك وام دریافت کرده اند، می بایست تا تاریخ 98/09/27 نسبت به درخواست وام و تحویل فرم های مربوطه اقدام نمایند.
"شایان ذکر است بر اساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان، امکان پرداخت هم زمان وام ویژه دکتری و وام تحصيلی فراهم نمی باشد."

دريافت اطلاعيه