غرفه های خدمات رفاهی خوابگاه طرشت 3

موضوع: اتوشویی
نام بهره بردار: ابراهیم ریحانی
ساعت فعالیت: 22-9 
شماره تماس: 66163027


موضوع: خیاطی
نام بهره بردار: علی طاهری
ساعت فعالیت: 22-9 
شماره تماس: 66163116


موضوع: آرایشگاه
نام بهره بردار: شاهرخ حبیبی
ساعت فعالیت: 22-16 
شماره تماس: 66163217


موضوع: چاپ و تکثیر
نام بهره بردار: میلاد معصومی
ساعت فعالیت: 22-17 
شماره تماس: 6616....